GameNow WP Theme

DarkLight
ΠΗΔΑΛΙΟΝ – Περι μαλακίας, αρσενοκοιτίας, μοιχείας, αιμομιξίας και πορνείας

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ 30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

www.politeia.gr

Το Πηδάλιον αποτελεί το επίσημο και σε ισχύ μέχρι και σήμερα «Ποινολόγιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο αντιμετωπίζει με εξωπραγματικό, όσο και κωμικοτραγικό τρόπο τις παρεκτροπές των πιστών και τις τιμωρίες τους. Συντάχθηκε το 1793 από δυο λόγιους μοναχούς, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον ιερομόναχο Αγάπιο. Εκδόθηκε αρχικά στη Λειψία το έτος 1800.

Οι απόψεις του περί ηθικής απέχουν παρασάγγας από εκείνες που έχουν επικρατήσει από την ίδια την κοινωνική εξέλιξη μεταξύ των ορθοδόξων πιστών του 21ου αιώνα. Και μόνο η ανάγνωση του κειμένου προκαλεί άφθονο γέλωτα. Έτσι, προκειμένου να επιβιώσει στο σήμερα ο σημερινός πιστός ή πρέπει να αγνοήσει το Πηδάλιο ως ηθικό καθοδηγητή ή να το πάρει στα σοβαρά και να βυθιστεί μέσα στις τύψεις για το πόσο αμαρτωλός είναι.

Οι εκπρόσωποι της επίσημης εκκλησίας, παρότι και οι ίδιοι καθημερινά φανερώνουν την αδυναμία τους να ακολουθήσουν ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο τις επιταγές του Πηδαλίου, δεν εννοούν να το προσαρμόσουν στην σημερινή καθημερινότητα, αλλά το διατηρούν, όχι χωρίς κάποια ισχυρή δόση υποκρισίας, ως φόβητρο του σημερινού Χριστιανού.

Το βιβλίο του εκδοτικού οίκου «Περίπλους» αποτελεί ένα απάνθισμα από τους κανόνες του Πηδαλίου, περί «Μαλακίας, Αρσενοκοιτίας, Μοιχείας, Αιμομιξίας και Πορνείας». Οι όροι είναι του πρωτοτύπου κειμένου.

Εντύπωση προκαλεί η λεπτομερής περιγραφή των σεξουαλικών παρεκτροπών, καθώς επίσης και η σεξουαλική φαντασία των μοναχών συγγραφέων του βιβλίου.

Απόσπασμα από το βιβλίο:
-Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.
-Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία απατώσι τους οφθαλμούς των ορώντων, και κινούσι τον νουν και την καρδίαν προς επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον να μη ζωγραφίζωνται, ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται, επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασικωτάτη όρασις με ευκολίαν εμβάζει τας εικόνας εκείνων οπού βλέπει μέσα εις την ψυχήν.
-Ο Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφάνους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν διά τιμωρίαν της ειδωλολατρείας των, επειδή γνόντες τον Θεόν, ουχ ως Θεόν εδόξασαν.
-Τόσον δε φοβερόν πράγμα είναι η αρσενοκοιτία, ώστε οπού ο ίδιος Θεός ηθέλησε να καταβή προσωπικώς διά να ιδή αν τη αληθεία ενεργήται τοιαύτη αμαρτία, ωσάν να μη επίστευε καλά, αν ήτο δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γην μία τοιαύτη τερατώδης κακία. Ο δε Αγιος Ιερώνυμος λέγει ότι διά μόνην την αμαρτίαν αυτήν αργοπόρησεν εις τόσας χιλιάδας χρόνους να γένη άνθρωπος ο Υιός του Θεού,διά τούτο και οι ευσεβείς Βασιλείς εις τον θείον τούτον νόμον ακολουθούντες, εθανάτωναν τους αρσενοκοίτας. Και ο μεν Ιουστινιανός, κατά τον Ζωναράν (βιβλ. γ΄), και ο μέγας Θεοδόσιος πρότερον εγύμνωναν τους αθέους αρσενοκοίατας από όλα των τα υπάρχοντα, έπειτα τους επόμπευον, και ούτω τους έδιδαν πικρόν θάνατον. Ο δε Ουαλεντιανός ενώπιον πάντων κατέκαιε τους αρσενοκοίτας. Και Λέων δε και Κωνσταντίνος οι Βασιλείς εν τη εκλογή των νόμων (τίτλ κη΄ σε. 128 της βίβλ. Γιούρ. Γραικορ.) λέγουσι να θανατώνωνται με ξίφη οι ασελγείς, και ο ποιών και ο υπομένων. Εάν δε ο υπομένων είναι παρακάτω από τους ιβ΄ χρόνους, να συγχωρήται διά το ανήλικον.
-Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ’ ημέραν μετανοίας εκατόν
-Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά.
-Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί

Α΄ κιτρινίζουσι,

Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,

Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,

Δ΄ χάνουσι την φωνήν,

Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,

ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,

Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,

Η΄ τρέμει το σώμα των,

Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,

Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,

ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ’ ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και

ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.

-Είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ω νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε, δι’ αγάπην Θεού, να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκατάρατον, διαβολικόν και θεομίσητον αμάρτημα. Φοβηθήτέ το ωσάν πανούκλαν και φθοράν του ανθρωπίνου γένους και μισήσετέ το.
-Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα
-Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.
-Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.
-Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.
-Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.
-Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.


Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 978-960-438-031-1
Σελίδες: 128, Τιμή: € 9,50


Σχόλια για το βιβλίο: 19
 • Γεώργιος
  29 Φεβρουαρίου 2012
  #1

  Αγαπητέ μου φίλε,
  Δεν είναι τίποτα στην φαντασία των μοναχών. 1. Αυτοί είναι οι λιγότερο φαντασμένοι άνθρωποι στον πλανήτη. Αν δεν ήταν αυτοί δεν φαντάζεσαι που θα ήμασταν εμείς, ίσως και να μην υπήρχαμε. 2. Ως παθών, σου εύχομαι με πολύ αγάπη ΠΟΤΕ να μην πέσεις σε τέτοια λάθη, γιατί είναι βούρκος που σε σώζει μόνο ο Κύριος. Και πίστεψε με, πολύς κόσμος βασανίζεται και δεν ξέρει και πως να γλιτώσει.

 • Χαρίδημος
  17 Ιουλίου 2012
  #2

  Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Βασανιζόμουν χρόνια από αυτό. Μόνο με εξομολόγηση μπορεί να ξεπεραστεί – μόνο με τη βοήθεια του Κυρίου μας, αλλιώς είναι αδύνατο. Καταστρέφεις το σώμα σου με αυτό το άθλιο πάθος.

 • Aaaaa
  3 Σεπτεμβρίου 2012
  #3

  Ti malakes pou eiste

 • Όνομα
  4 Σεπτεμβρίου 2012
  #4

  Elpizo oi 2 pano na einai troll, se antitheti periptosi auto simatodoti tin emfanisi enos neou k akros epikindinou eidous ilithiou, enos eidous aprosvlito apo tin logiki.

 • ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ
  24 Οκτωβρίου 2012
  #5
 • Kokovios
  4 Μαΐου 2014
  #6

  … “ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους”
  Ποσους και ποσους παπαδες εχω δει με γυαλια. Αυτο σημαινει οτι την εχουν κανει λαστιχο;
  Α ρε κακομοιρηδες, αγραμματοι….

 • Ευτυχης
  23 Οκτωβρίου 2016
  #7

  Στην ξαδέρφη και στη θειά μπαίνει παντα πιο βαθιά!!!

 • Γιάννης
  18 Απριλίου 2017
  #8

  Το σίγουρο είναι ότι εκείνος που έγραψε αυτά τα πράγματα ήταν άρρωστος ο ίδιος!
  Και πολύ νοσηρός εγκέφαλος, θα συμπλήρωνα….
  Φανταστείτε πόσες γενιές νέων παιδιών τρομοκρατήθηκαν από τις “διδαχές” αυτουνού του “ανθρώπου του Θεού”….
  Εσείς γελάτε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία για το τι ζημιά μπορούν να σου προκαλέσουν!

 • Γιάννης
  18 Απριλίου 2017
  #9

  Λέει ότι οι “μαλακοί” είναι οι αυνανιζομένοι!
  Αντιφάσκει δηλαδή με τον Παύλο και τον Τρεμπέλα, τον ίδιο, που μεταφράζει τη λέξη σε ελεύθερη μετάφραση ως “εκθηλυμένοι”….. εκθηλυμένοι = γυναικώδεις
  Με δυο λόγια….. καλά κρασιά!
  Ό,τι να’ ναι, πραγματικά!
  Αυτές οι ανισόρροπες ερμηνείες δείχνουν το “ποιόν” ορισμένων “αγίων” της Εκκλησίας! Να ψάχνουν να βρουν αμαρτίες και μετά να τις φορτώνουν στα κεφάλια του ποιμνίου! Μίσος για τη ζωή, την οποία απαρνήθηκαν για λόγους που μόνο εκείνοι ξέρουν…. Με όλα τα παραπάνω, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και κληρικοί που τιμούν τα ράσα που φοράνε! Ούτε τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι…. Υπάρχουν και κείνοι που έχουν ξεφύγει από το θρησκευτικό κατεστημένο και με τη ζωή και το παράδειγμά τους δείχνουν την “οδό” προς το Θεό. Είναι λίγοι όμως……. Η πλειοψηφία πιστεύει και μεταδίδει αυτές τις μπούρδες!

 • Γιάννης
  18 Απριλίου 2017
  #10

  Άγιοι άνθρωποι αυτοί οι αυτοκράτορες, Θεοδόσιος, Ιουστινιανός και βάλε!
  Και καθόλου ΚΑΘΟΛΟΥ ιδιοτελείς!!!
  Καθόλου!

 • Γιάννης
  18 Απριλίου 2017
  #11

  Θα δώσω ένα παράδειγμα για να δείξω πως ο φανατισμός, σε συνδυασμό με ορισμένες στρεβλές απόψεις οδηγούν σε “τραγικά” και παράλογα συμπεράσματα.
  Η επίσημη θέση της Εκκλησίας ότι οι προγαμιαίες σχέσεις είναι αμαρτία. Συγκεκριμένα χαρακτηρίζουν την πράξη “πορνεία”. Καθώς θεωρείται πράξη κολάσιμη, η οποία δεν “ξεπλένεται” παρά μόνο μέσω της μετάνοιας, ας υποθέσουμε ότι ένας νεαρός που έχει τέτοιες σχέσεις πεθαίνει σε τροχαίο, χωρίς να προλάβει να εκφράσει μετάνοια. Αυτός που θα πάει, στην Κόλαση; Να τα πουν αυτά στη μάνα του παιδιού! “Ξέρετε ο γιος σας πήγε στην Κόλαση, διότι ολοκλήρωσε πριν το γάμο!”
  Αλλά είναι τέτοια η διπροσωπία και ο “χαμαιλεοντισμός” των παπαδανθρώπων που μπροστά σε πλήθος δεν τολμάνε να υποστηρίξουν τέτοιες απόψεις.. Όχι γιατί τις θεωρούν κι οι ίδιοι λανθασμένες, αλλά για λόγους μάρκετινγκ!

 • Γιάννης
  18 Απριλίου 2017
  #12

  Είμαι άνθρωπος που πιστεύει, αλλά κυριολεκτικά έχω απηυδήσει και είμαι έξαλλος με τη “θρησκευτική” μπόχα που χαρακτηρίζει τις απόψεις πολλών εκκλησιαστικών…..

 • χρηστος
  13 Απριλίου 2019
  #13

  Ο διαβολος δεν λεει ποτε ψεματα αλλα μισες αληθειες Και ξερετε γιατι …..Μα για να ακυρωσει τις αληθειες αυτες μεσω ανακατεματος των με κουταμαρες Οι αναφορες περι αυνανισμου και λανθασμενης σεξουαλικοτητος ειναι δεδομενες και αναμφισβητητες Μπορω να το επιβεβαιωσω οχι μονο απο προσωπικη εμπειρια,αλλα και μεσω μελετων απο διαφορες και πολυποικιλες πηγες Αγιουρβεδα και ολοι μεχρι τωρα οι συγγραφειες αφαρμακου θεραπευτικης το επιβεβαιωνουν Προσωπικα δεν εχω κανεναν αναγκη να το κανει αυτο για εμενα επειδη το γνωριζω Εδω λοιπον εχουν ανακατεψει αυτες τις σημαντικοτατες πληροφοριες με γονυκλισιες ξηροφαγιες και αλλες παρομοιες μακακιες Κατι παρομοιο εχουν κανει και πολλοι δηθεν συγχρονοι θεραπευτες Απο την μια λενε οτι αυτο ειναι οντως κακκο για την ψυχη και το σωμα ,το θεωρουν ομως μεχρι και επιβεβλημενο για τους νεους ανθρωπους ,απαγορευοντας το με την ενηλικιωση Αστειο ε …………Και ομως αληθινο Τα συμπτωματα παντως που αναφερονται εδω αποροια του ταυνανισμου και γενικοτερα λανθασμενης σεξουαλικοτητος ειναι περα για περα αληθινα Και αυτο ειναι τελικα που εχει σημασια Παρ ολα αυτα θα πρεπει να γινει περα για περα αντιληπτο οτι οι πληροφοριες αυτες δεν ειναι σε θεση να αλλαξουν την πορεια που ενδεχωμενως εχει καποιος τραβηξει Χρειαζονται αλλα εφοδια οπως αυτογνωσια και ισως προσευχη

 • Θωμας
  10 Αυγούστου 2020
  #14

  Οταν zητε στα σκοταδια,και φοβαστε να βγητε στο φως!ετσι ειναι!!μαθετε να zητε με την αληθει,οχι χρηστιανοι ορθοδοξοι μονο στην ταυτοτητα?????

 • Θωμας
  12 Αυγούστου 2020
  #15

  Ο προορισμος του ανθρωπου,οταν ερχεται στον κοσμο ειναι:αγιοι γινεται οπως αγιος ειμαι κι,εγω εν χριστο εβαπτισθημεν,και τον σταυρο που κουβαλαμε πανω μας,και το ονομα που περνουμε για ολη μας την zωη ειναι χρηστιανικο ονομα αγιου;πρεπει να zουμε ετσι;αρχη σοφιας φοβο κυριου,και βουλη αγιων σινεση,το δε γνωναι νομων διανοιας εστιν αγαθην;τουτο γαρ τον τροπον ποληzησης χρονον και προστεθησετεσοι ετη zωη σου;να διαβασετε και τον κοσμα αιτωλο!!!

 • e1
  21 Δεκεμβρίου 2020
  #16

  apo to 1700 einai grameno kai einai apo agious anthropous apla prospathisan na to kanoun oso pio analitika ginete giati fusika mpori na min xorane ola sto kefali enos anthropou kiomos kapoios allos eidika ta paleotera xronia pisteuo pos auta ginontousan pleon oi iereis oi pneumatikoi stin eksomologisi to simvouleuonte se kapoies grames alla fusika analogos ti exei kanei o kathenas kai me to pos einai ta pragmata simfona me ta simerina dedomena den einai tipota asteio se kanena iero vivlio tis orthodoksou eklisias mas apla ta dika mas muala exoun provlima kai den mporoume na ta katanoisoume! kai me pragmata apo tin palea diathiaki poloi anthropoi me orismena pragmata fritoun den ta katanooun kai den ta xoraei o nous tou simerinou anthropou alla opoios exei apories einai kalo na rotaei kapoion pneumatiko oso pio palaio monaxo toso to kalutero kurios se monastiria kai eidika tou agiou orous kai tha vrei apantisis gia ola! isos oi apantisis pali einai toso aples pou den tha xoraei meta aftes o nous kiomos etsi einai! polu apla einai ta pragmata

 • Γιάννης Βενέτης
  2 Μαΐου 2021
  #17

  Η μαλακία είναι πολύ ωραία… Αμαρτία θα ήταν αν έβλαπτε κάποιον. Αφού κάνει Καλό και στο σώμα η εκσπερμάτιση τότε η μαλακία είναι Θείον δώρον.

 • Καλαμαρης
  1 Νοεμβρίου 2021
  #18

  Και ολοι οι μαλακες πουστηδες και κολομπαραδες τι θα γινουν. Θα παν στη κολαση.
  Εγω τον εχωσα στη θεια μου και η ξαδερφη μου της αρεσε να κανει ματι και να το παιζει.
  Ξανανιωσα μαγκες. Τωρα που μεγαλωσε η ξαδερφη μου την ταπωσα και αυτη απο πισω και τωρα παντρευτηκε ενα Μαλακα και του το παιζει παρθενα.
  Γιαυτο παππαδες παπαρδοι με τα πολλα καντιλια παρτε φορα απ το Χελμο και κλαστε μου τα αρχιδια

 • Παππας
  1 Νοεμβρίου 2021
  #19

  Ολοι οι μοναχοι και αρχιμαντριτες που ταπωνονται μεταξυ τους θα μας διδαξουν ηθικη.
  Ουστ ρε σαταναδες παπαδες που αφιονιζετε το κοσμο.

Γράψτε το σχόλιό σας:

Το βήμα των αναγνωστών μας
Θεματικές κατηγορίες βιβλίων Νέα άρθρα στο Πολιτισμός Πολίτης
 • ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΗΤΑ ΣΟΛΩΜΟ, μετάφραση: ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ του Ανδρέα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, ΟΚΤΩ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 2020, Βιβλιοπαρουσίαση
 • Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ «ΚΑΤΟΥ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗ των ΚΡΗΜΝΩΝ» στη Ζάκυνθο. Ένα ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο που μάλλον διέφυγε εκ παραδρομής της προσοχής των κ.κ. Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού
 • ΜΙΚΕΛΗΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ: «Ο ΜΙΚΕΛΗΣ του ΜΙΚΕΛΑΚΗ»
 • ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΤΟΥ 1857 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ. ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ.
 • «Πρώτη ελληνίς χορεύσασα με τον Όθωνα εν Κερκύρα ήτο ζακυνθία»
 • «ΟΜΙΛΙΕΣ» και χοροί στην ΄Υπαιθρο.
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021. Το περιοδικό πολιτισμού των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
 • ΕΥΗ ΖΕΡΒΟΥ-ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, «Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός 1848-1865» της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, 2019